LEGISLACIÓ

El Reglament de Pesca de la Unió Europea per al Mediterrani (Reglament CE núm. 1626/1994, modificat pel Reglament CE núm. 1967/2006), prohibeix la pesca d’arrossegament sobre praderies d’angiospermes marines.

A la Comunitat Valenciana (Ordre del 23 de gener del 1992) les normatives protegeixen les praderies d’angiospermes marines, prohibeixen la seva destrucció i regulen l’activitat humana.

A Catalunya (Ordre 91.210.098, DOGC núm. 1479 del 12 d’agost del 1991) es proclamen protegides totes les fanerògames marines del territori.

La Directiva Hàbitats de la Unió Europea (92/43 CEE del 21/05/1992), i l’adaptació amb la Directiva 97/62/CE del 27 d’octubre del 1997. En l’annex I es representa la posidònia com un hàbitat de conservació prioritària i d’interès comunitari: “Hàbitat 1120” (praderies de Posidonia oceanica).

La Xarxa Natura 2000 a nivell marí, ha declarat Llocs d’Importància Comunitària (LIC), amb Zones Especials de Conservació (ZEC) per protegir espècies i hàbitats, com les praderies d’angiospermes marines.

El Reial Decret del 7 de desembre del 1995 (BOE núm. 310, del 28 de desembre del 1995) d’Espanya conté l’adaptació de la Directiva Hàbitats a l’Estat Espanyol, on es consideren les praderies com sistemes a conservar i es determinen mesures de protecció.

A Espanya un 75% de l’extensió de les praderies d’angiospermes marines (no només Posidonia oceanica) es troba en àrees marines protegides, percentatge que pot ser major si considerem els esculls artificials.

La Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) pretén aconseguir el “bon potencial ecològic” i el “bon estat químic” de les masses d’aigua.

La Directiva Marc de l’Estratègia Marina (2008/56/CE) té el propòsit d’assolir el “bon estat ambiental” dels ecosistemes marins per a l’any 2021.

La Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, per preservar la diversitat biològica i genètica a Espanya i aturar la seva pèrdua. Amb el Reial Decret 139/2011 es va incloure Posidonia oceanica a la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

El Conveni de Barcelona o Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània del 1975. L’annex II inclou entre les espècies en perill o amenaçades a Posidonia oceanica (Decisió IG.20/5).

El Conveni de Berna del 1979 en l’Annex I (Decisió 82/72/CEE del Consell, del 3 de desembre del 1981, del Conveni referent a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa) considera Posidonia oceanica com a flora estrictament protegida.

La Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Naturalesa indica que Posidonia oceanica podria classificar-se com a espècie “Gairebé Amenaçada”.

La legislació nacional de França (Arrêté du 19/07/1988) considera Posidonia oceanica com a espècie protegida.